Document

Kwaliteitseisen in beleidsregels omgezet naar Algemene Maatregel van Bestuur

Corrie Baris
9 januari 2012 | 3 minuten lezen

6 juni 2012: Kwaliteitseisen kinderopvang in wettelijke regeling

De kwaliteitseisen voor de kinderopvang en peuterspeelzalen zijn vanaf 6 juni 2012 wettelijk geregeld (zie persbericht SZW). Aanleiding was het oordeel van de Raad van State dat de beleidsregels onvoldoende juridische basis voor gemeenten hadden om boetes op te kunnen leggen. De kwaliteitseisen uit deze beleidsregels zijn nu wettelijk geregeld in een Algemene Maatregel van Bestuur. De kwaliteitseisen zijn gebaseerd op afspraken tussen de Brancheorganisatie voor werkgevers in de kinderopvang en de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK). De wettelijke regeling is van belang voor een adequate voortzetting van het gemeentelijk toezicht en handhaving.  

Eerdere berichten

Februari 2012

Op 1 februari jl. heeft minister Kamp de Tweede Kamer geïnformeerd over de maatregelen naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State over handhaving op de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang. Er wordt een traject in gang gezet om de kwaliteitseisen in een Algemene Maatregel van Bestuur en een ministeriële regeling onder te brengen. Gestreefd wordt naar inwerkingtreding per 1 mei 2012. In de brief wordt expliciet aangegeven dat de uitspraak geen consequenties heeft voor:

  • Uitvoeren van het toezicht op kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen;
  • Afgeronde handhavingszaken;
  • Handhaving op grond van wettelijke voorschriften;
  • Handhaving in de vorm van een waarschuwing, overleg en overreding en een aanwijzing op grond van de beleidsregels;
  • De Beleidsregels werkwijze toezichthouders 2012 die regels aan de gemeente en GGD oplegt;
  • Weigeren van een registratie in het Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Dit geldt eveneens voor het uitschrijven uit het register.

Zie de brief van minister Kamp voor meer informatie.

26 januari 2012Gevolgen uitspraak RvS over handhaving beleidsregels kwaliteit kinderopvang

20122601 Gevolgen uitspraak RvS over handhaving beleidsregels kwaliteit kinderopvang VNG.docx

De uitspraak van de Raad van State en de gevolgen daarvan voor toezicht en handhaving waren onderwerp van gesprek tijdens het regulier overleg met het ministerie, VNG en IvhO op 24 januari 2012. Dit maal waren ook vertegenwoordigers van de G4 aanwezig.

Afgesproken, en door het ministerie ook met klem onderstreept, is dat de ontstane situatie met alle mogelijke spoed moet worden opgelost. Het ministerie is voornemens een AmvB op te stellen met daaronder een ministeriele regeling waarin de daadwerkelijke kwaliteitseisen worden vastgelegd.

De VNG licht in een bericht op de website de besproken gevolgen en mogelijkheden toe. Een aantal punten vergt nader onderzoek.

http://www.vng.nl/eCache/DEF/1/13/816.html

16 januari 2012: Minister Kamp: Uitspraak Raad van State geen consequenties voor toezicht kinderopvang

In reactie op de uitspraak van de Raad van State over handhaving op de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang heeft minister Kamp op 16 januari 2012 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief geeft de minister aan dat er geen consequenties voor het toezicht op de kinderopvang zijn. Dit betekent dat het toezicht op basis van de aan de toezichthouders ter beschikking staande instrumenten, waaronder het risicomodel, kan blijven plaatsvinden. Ook blijft het mogelijk om op de wettelijke bepalingen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen te handhaven. SZW kijkt in nauw overleg met VNG naar de verdere consequenties en noodzakelijke stappen. Verder geeft SZW aan dat de Tweede Kamer voor 1 februari a.s. een inhoudelijke reactie kan verwachten.

Samenvatting van de uitspraak van de Raad van State:

NA2011, 848 ABRS, 21-12-2011, 201103651/1/H2 college van burgemeester en wethouders van Enschede, appellant. Awb 1:3 lid 4, 5:21 (oud), 5:32 lid 1 (oud), 5:4 lid2 Wet kinderopvang (Wko) 50 lid 1, 57a lid 1 BEVOEGDHEID. Handhaving van een beleidsregel die wettelijke doelvoorschriften nader invult. Een bestuursorgaan is bevoegd een last onder dwangsom op te leggen wegens overtreding van bij of krachtens enig wettelijk voorschrift gestelde verplichtingen. Een bestuursorgaan komt die bevoegdheid niet toe bij overtreding van een beleidsregel, omdat de beleidsregel zelf geen wettelijk voorschrift is. Op basis van art. 57a lid 1 Wko heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid omtrent de toepassing van art. 50 Wko de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang (hierna: de Beleidsregels) vastgesteld. Lasten onder dwangsom die zijn opgelegd wegens het overtreden van de regels met betrekking tot de passende beroepskwalificatie voor pedagogisch medewerkers, de beroepskracht-kind-ratio en de inzet van beroepskrachten in afwijking van de beroepskracht-kind-ratio, strekken tot handhaving van normen die zijn gesteld in deze Beleidsregels. Deze geven een nadere invulling aan de in art. 50 lid 1 Wko gegeven doelvoorschriften. Artikel 50 lid 1 Wko laat echter aan de houder van het kindercentrum over op welke wijze aan de doelvoorschriften in voorkomende gevallen wordt voldaan, zodat de hierin opgenomen verplichtingen geen concrete gedragsnorm inhouden. Uit art. 5:21 jo art. 5:32 lid 1 Awb (oud) vloeit voort dat een bestuursorgaan slechts bevoegd is een last onder dwangsom op te leggen wegens overtreding van bij of krachtens enig wettelijk voorschrift gestelde verplichtingen. Dit brengt mee dat een bestuursorgaan die bevoegdheid niet toekomt bij overtreding van een beleidsregel, omdat - zo volgt uit art. 1:3 lid 4 Awb - een beleidsregel geen wettelijk voorschrift is. Gelet hierop bieden art. 50 lid 1 Wko en de Beleidsregels geen grondslag voor handhaving van de regels met betrekking tot de passende beroepskwalificatie voor pedagogisch medewerkers, de beroepskracht-kind-ratio en de inzet van beroepskrachten in afwijking van de beroepskracht-kind-ratio. Derhalve was het college in zoverre niet bevoegd om de lasten onder dwangsom op te leggen. LJN: BU8881 / rechtspraak.nl

De volledige uitspraak is in te zien via http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BU8881.

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals