Veilig thuis

Huiselijk geweld, AMHK

Redactie

Zoeken & filter Zoeken & filter

Handelingsprotocol Veilig Thuis

Het Handelingsprotocol vormt een belangrijk instrument in de kwaliteitsverbetering en draagt bij aan het vergroten van eenduidigheid in het optreden van de VT’s.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Visiedocument gefaseerde ketensamenwerking

Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg. Een duurzame visie op ketenzorg bij kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel misbruik en de centrale rol...

Wijzer met sociale media, Handreiking voor jeugdhulpverlening over online seksueel grensoverschrijdend gedrag

Wijzer met sociale media Jeugd en sociale media zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sterker nog: Nederlandse kinderen staan bovenaan in vergelijking tot andere kinderen in Europa....

Reactie uitvoering verdrag Instanbul

De reactie GGD GHOR Nederland op conceptvoorstel van de wet tot goedkeuring en uitvoering van het verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huis

Verslag oploopje 'Ontwikkelingen AMHK' d.d.12 maart 2014

Verslag oploopje 'ontwikkelingen AMHK' d.d. 12 maart 2014

De vorming AMHK in regio Hollands Midden door Sjaak de Gouw

De vorming van het AMHK in regio Hollands Midden: hoe is het proces verlopen en welke rol heeft de GGD hierin gespeeld? Door Sjaak de Gouw (directeur Hollands Midden). Gepresenteerd tijdens...

Toelichting op ontwikkelingen AMHK door Wicher Pattje 12 maart 2014

Toelichting op ontwikkelingen AMHK, scenario’s en keuzes die gemeenten moeten maken door Wicher Pattje (projectleider Ondersteuningsprogramma VNG), gepresenteerd tijdens oploopje op 12 maart 2014.

Weten wat er speelt

Weten wat er speelt De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid

Handelingsprotocol Steunpunten Huiselijk Geweld

Handelingsprotocol SHG's gericht op de wettelijke taken uit de Wet Meldcode met begeleidende brief.
HomeThema'sProfessionals